ܒ݁ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ
ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ

Mort Maryam  MorYO Yeshu' Msheeho

ܣܺܝܩܽܘܡ ܫܽܘܚܠܳܦ݂̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܒ݈ܝܘ̄. ܢܺܝܣܳܢ. ܟܐ̄
ܚܶܙܘܳܐ ܠܰܡ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܥܕ݂ܰܟܺ݁ܝܠ‌ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܛܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܟ݂ܺܝܬ݂ ܘܛܽܘܟ݂ܣܳܐ. ܡܶܟܺ݁ܝܠ. ܫܽܘܚܠܳܦ݂̈ܶܐ ܓ݂ܒ݂ܰܪ ܢܶܥܪܨܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݂ܢܶܡܛ̈ܶܐ ܠܐܶܣܟܺ݁ܝܡܳܐ ܕ݂ܥܳܗܶܢ. ܘܒ݂ܶܗ ܒ݁ܥܶܕܳ݁ܢܳܐ ܒ݂ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܩܰܒ݂ܠܺܝܢܰܢ ܠܡܶܠܟܰ݁ܝ̈ܟ݂ܽܘܢ ܕܰ݁ܡܥܰܕ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܬܽ݁ܘܩܳܢܶܗ. ܬܰ݁ܘܕܺܝ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕ݂ܰܡܣܰܟܶ݁ܝܬܽ݁ܘܢ ܠܨܽܘܪܬܳ݁ܐ ܕ݂ܰܬܺ݁ܝܪ ܦܰ݁ܐܝܳܐ ܒ݂ܒ݂ܳܥܘ ܡܰܢܟ݂ܽܘܢ.
• ܛܰܪܶܨܘ ܠܟ݂ܰܘܰܝܟ݂ܽܘܢ ܒܰ݁ܡܫܽܘܚܬܳ݁ܐ. ܐ݈ܟ̄ܕ.ܥ̇ܣ̄ܚ.
• ܐܰܘ̇ ܒ݁ܢܽܘܣܳܟ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬܶ݁ܐ Internet Explorer ܘ܀

ܒ݂ܶܝܬ݂ܚܶܙܘܳܐ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܠܰܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܳܠܐܳ ܪܽܘܫܡܳܝܳܐ ܒ݂ܠܶܫܳܢ ܥܺܕ̱݂ܬܳ݁ܐ ܣܘܽܪܝܳܝܬܳ݁ܐ ܡܳܪܽܘܢܳܝܬܳ݁ܐ ܕ݂ܐܰܢܛܺܝܽܘܟ݂ܺܝܰܐ. ܐܶܠܐܳ ܥܒ݂ܳܕ݂ܐ ܗ̱ܘ ܓ݂ܶܝܪ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ. ܕܰ݁ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒ݁ܥܺܕ̱ܬ݁ܗܽܘܢ ܘܝܳܪܬܽ݁ܘܬ݁ܗܽܘܢ ܕܰ݁ܡܡܰܬ݁ܠܶܝܢ ܒ݁ܙܰܗܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܐܰܒܽ݁ܘܢ ܦܰ݁ܛܪܺܝܰܪܟܳ݁ܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܫܰܐܪܰܗ ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܪܰܐܥܺܝ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳ݁ܐ ܕ݂ܣܽܘܢܶܕܳ݁ܘܣ ܩܰܕܺ݁ܝܫܬܳ݁ܐ܀