Mort Maryam
ܒ݁ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ
ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ
 MorYO Yeshu' Msheeho


ܣܺܝܩܽܘܡ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܒ݈ܝܚ̄. ܟܳܢܽܘܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܟܙ̄
ܒܶ݁ܝܬ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܠܰܝܬܰ݁ܘܗ̱ܝ ܡܰܠܳܠܳܐ ܪܽܘܫܡܳܝܳܐ ܒ݂ܠܶܫܳܢ ܥܺܕ̱݂ܬܳ݁ܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳ݁ܐ ܡܳܪܽܘܢܳܝܬܳ݁ܐ ܕ݂ܰܐܢܛܺܝܽܘܟ݂ܺܝܰܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܐ ܗ̱ܘܼ ܓܶ݁ܝܪ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡ̣ܶܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ. ܕܰ݁ܡ̇ܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܥܺܕ̱ܬ݁ܗܽܘܿܢ ܘܝܳܪܬܽ݁ܘܬ݁ܗܽܘܿܢ܀