ܬܰ݁ܘܕ̈݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܐܰܚܽܘܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܦܰ݁ܘܠܳܘܣ ܝܰܘܢܳܢ
ܬܰ݁ܘܕ̈݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݂ܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܩܰܪܒܺ݁ܝܢܰܢ ܠܐܰܚܽܘܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܦܰ݁ܘܠܳܘܣ ܝܰܘܢܳܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ܚܶܙܘܳܐ ܦ݁ܫܺܛܳܐ.ܐܘܪܓ݁. ܥܰܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܫܦ݂ܺܥܽܘܬ݂ܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܰ݁ܒ݂ܝܰܕܳ݁ܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܢ ܓܶ݁ܝܪ ܡܟ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰ݁ܢܫܰܕܰ݁ܪ ܒܶ݁ܝܬ݂ ܣܽܘܪ̈ܝܳ‍‌‌‍ܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦ݂ܰܐܝܽܘܬ݂ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܰ݁ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܘܰܡܟ݂ܰܢܫܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܐܰܚ̈ܶܐ ܒܶ݁ܝܬ݂ ܣܽܘܪܝܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝ̈ܢ ܕ݁ܫܰܪܘܳܝܝ̈ܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܚܰܩܠܐܳ ܕ݁ܐܶܢܬܶ݁ܪܢܶܬ݂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒܶ݁ܝܬ݂ܚܶܙܘܳܐ ܕܺ݁ܝܠܶܗ ܕܺ݁ܝܠܳܢܳܝܳܐ. ܘܳܐܦ݂ ܡܰܘܕܶ݁ܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܶܓܰ݁ܪܬܶ݁ܗ ܡܩܰܕܰ݁ܫܬܳ݁ܐ ܗ̇ܳܝ ܕ݁ܝܶܨܦܰ݁ܬ݁ ܒ݁ܡܰܥܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰ݁ܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܩܰܕܺ݁ܝܫܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܦ݂ܫܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ.

ܘܡܰܩܪܒ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܗ ܛܰܢܳܢܬܳ݁ܐ ܚܠܳܦ݂ ܝܳܪܬܳ݁ܘܬܰ݁ܢ ܐܳܪܳܡܳܝܬܳ݁ܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳ݁ܐ ܥܰܡ ܦܽ݁ܘܪܣܳܝܳܗ. ܟܰ݁ܕ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܕܰ݁ܢܒ݂ܰܪܟ̣ܝܽܘܗ̱ܝ ܘܰܢܫܰܪܪܰܝܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܐܶܓܰ݁ܪܬ݂ܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܩܰܕܰ݁ܫܬܳ݁ܐ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ̱ܝ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܠܐܽܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܺܝܩܰܪܬܳ݁ܐ ܐܳܪܳܡܳܝܬܳ݁ܐ ܣܽܘܪܝܳܝ̣ܬܳ݁ܐ ܟܰ݁ܕ݂ ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒ݁ܥܶܩܒ̈ܳ݁ܬ݂ܶܗ ܬܶ݁ܒܶ݁ܠܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܡܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܢܶܨܡܰܚ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܐܰܒ݂ܳܗܰܝ̈ܢ ܒ݁ܪܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝ̈ܢ ܕ݁ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܪ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܦܰ݁ܝ̈ܶܐ ܕܰ݁ܫܢܰܝ̈ܶܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂ ܦܰ݁ܘܠܳܘܣ܀