ܡܰܢ ܚܢܰܢ...


ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܶܫ̣ܬܰܬܣܰܬ̥݀ ܒܶܝܬ̥ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܒܰܫܢܰܬ̥ ܒ݈ܓ̄ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܐܰܝ̱ܟ̥ ܐܰܚܽܘܬܳܐ ܡܢܳܬܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ [ܟܬܳܒܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܳܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܨ̇ܨ̄]. ܕܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ܰܘ ܡܩܰܝ̈ܡܳܢܶܝܗ̇ ܕܢܺܚ̣ܽܘܢ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܐܰܝ̱ܟ̥ ܥܝܳܕܳܐ ܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܘܰܕܢܰܠ̣ܦܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܕܢܰܠ̣ܦܽܘܢ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܢܶܥ̣ܒܕܽܘܢ ܠܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

ܒܳܥ݀ܶܝܢ ܡܩܰܝ̈ܡܳܢܶܝܗ̇ ܕܒܶܝܬ̥ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܢܺܚ̣ܽܘܢ ܠܦܽܘܬ̥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐ݀ܶܢܳܐ ܐ̱ܢ݂ܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ݀ܳܬܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܐܳܒܝ̱ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝ [ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܕ̄܆ܘ]܆ ܘܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬ̥ ܕܽܘܒܳܪܳܐ܆ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܶܒܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܺܝܚܬܳܐ܆ ܘܰܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐܝܺܬ̥܆ ܘܒܰܚܘܳܪܳܐ܆ ܘܰܒܒܳܥ݀ܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܩܰܕܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܘܰܬܚܶܝܬ̥ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰ̊ܫܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܳܪܽܘܢ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܘܰܕܡܳܪܝ̱ ܫܰܪܒܶܠ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܣ݀ܳܝܡܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܶܗ̣ܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܡܺܝܢ܀


Copyrighted © Beith Souryoyé Morounoyé!
All rights reserved!